Privacy en onderzoek

In deze privacyverklaring leest u hoe het onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen omgaat met persoonsgegevens. Dit is een verkorte uitleg. De privacybijlage waarop deze tekst is gebaseerd vindt u onderaan deze pagina.

Inleiding
De Rijksuniversiteit Groningen wil wetenschappelijk onderzoek doen naar het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten in het voortgezet onderwijs. Dat onderzoek doen we door bij leerlingen en docenten vragenlijsten af te nemen. U mag van ons verwachten dat we op een veilige en zorgvuldige manier met persoonsgegevens omgaan. Hier leest u hoe wij daar mee omgaan in de volgende stappen:

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, geboortedata of geslacht. Bijzondere persoonsgegevens Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, gezondheid of seksuele leven zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.

2. Waarvoor verwerkt de Rijksuniversiteit Groningen persoonsgegevens?
De Rijksuniversiteit Groningen verwerkt alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek dat het algemeen belang dient. De resultaten van het onderzoek publiceren we in wetenschappelijke tijdschriften, proefschriften of scripties. De publicaties bevatten altijd geanonimiseerde resultaten van het onderzoek. We rapporteren niet over individuen en we vermijden kleine aantallen.

3. Hoe gaan wij met de persoonsgegevens om?
De Rijksuniversiteit Groningen hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

3.A Functionaris voor Gegevensbescherming
De Rijksuniversiteit Groningen heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of de Rijksuniversiteit Groningen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft. Dit onderzoek valt ook onder deze FG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

3.B Uitgangspunten
De Rijksuniversiteit Groningen verwerkt alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderzoek. Daarbij zorgen we ervoor dat we persoonsgegevens alleen verwerkt voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

3.C Met zo min mogelijk gegevens
De Rijksuniversiteit Groningen verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens. Bovendien worden de persoonsgegevens waar mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

3.D Inbreuk op privacy zo klein mogelijk
De Rijksuniversiteit Groningen zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel dat het verzamelen van de gegevens dient. Daarbij kiezen we voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken, wanneer er een keuze is tussen meerdere persoonsgegevens om een doel te bereiken.

3.E. Bewaren zolang noodzakelijk is
De Rijksuniversiteit Groningen bewaart persoonsgegevens:
  • zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
  • of op grond van de archiefwet is vereist, en
  • niet langer dan wettelijk is toegestaan.

3.F Maatregelen
De Rijksuniversiteit Groningen neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
  • Persoonsgegevens behandelen we vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat het NRO-VO-project zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht persoonsgegevens kunnen verwerken.
  • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksuniversiteit Groningen.

4. Contact over uw rechten?
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om te weten welke gegevens over personen de Rijksuniversiteit Groningen verwerkt, met welk doel dit gebeurt en vanuit welke bronnen deze gegevens komen. Voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek is echter in de Uitvoeringswet AVG een uitzondering opgenomen. Deze uitzondering betekent dat individuen geen recht hebben op inzage in of wijzigingen van hun, door het NRO-VO-project opgeslagen, persoonsgegevens die voor onderzoek verwerkt worden. Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij de Rijksuniversiteit Groningen? Neemt u dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). U kunt uw vragen digitaal of op papier indienen bij:

Functionaris voor Gegevensbescherming
privacy@rug.nl
Rijksuniversiteit Groningen
T.a.v. Centraal Loket Privacy
Postbus 72
9700 AB Groningen

5. Specifieke privacybijlage voor het onderzoek bij leerlingen
Meer informatie over de specifieke verwerkingen van persoonsgegevens in het onderzoek bij leerlingen vindt u in het volgende document:

Privacyverklaring downloaden